احترام گذاشتن

سری جدید مجموعه ی زندگی دلخواه خود رابسازید این قسمت:اهمیت احترام گذاشتن به دیگران دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران از فرانسه ریاست کل کانون ان ال پی ایران