بخشی از کارگاه تکنیکهای خودهیپنوتیزم

بخشی از کارگاه تکنیکهای خودهیپنوتیزم چگونه باید ذهن را به روش صحیح در شرایط هیپنوتیزم برنامه ریزی کرد؟ استادغروی یکتا