بخشی از کارگاه برنامه ریزی ضمیرناخوداگاه

بخشی از کارگاه برنامه ریزی ضمیرناخوداگاه ضمیرناخوداگاه خود و نحوه ی برنامه ریزی آن را بشناسید و به همه ی اهدافتان برسید استاد غروی یکتا