بخشی از کارگاه آموزش هدفگذاری و سیمیا

خشی از کارگاه آموزش هدفگذاری و سیمیا هدف چیست؟ چگونه اهداف خود را انتخاب کنیم؟ چگونه موانع را برطرف کنیم و چگونه به اهداف برسیم؟ استاد غروی یکتا