ان ال پی را به همه پیشنهاد میکنم

فتگو با جناب آقای نبیئی (مهندس صنایع) از دانشجویان کانون ان ال پی در مقطع مستری یادگیری ان ال پی چه دستاوردی برای شما داشته است؟