مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات با ان ال پی استاد غروی یکتا موسسه مرز اندیشه نوین- کانون ان ال پی ایران