تجربه ی کارآفرین برتر از ان ال پی

گفتگو با جناب آقای مهندس جلودار (کارآفرین برتر) از دانشجویان کانون ان ال پی در مقطع مستری یادگیری ان ال پی چه دستاوردی برای شما داشته است؟