نقطه ی کور -قسمت اول

نقطه ی کور -قسمت اول مدرس:دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران