توضیحات دکتر کوروش معدلی در رابطه با دوره ی ان ال پی و کودکان

توضیحات دکتر کوروش معدلی در رابطه با دوره ی ان ال پی و کودکان کودکان ما آینده سازان سرزمین هستند