تغییر یک دقیقه ای

مجموعه برنامه های فرا آموزش عنوان : تغییر یک دقیقه ای دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران