رابطه ی بین مشکلات زندگی و ان ال پی

فرا آموزش عنوان این قسمت: رابطه ی بین مشکلات زندگی و ان ال پی دکتر کوروش معدلی(بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران)