مجموعه مدیریت ارتباطات-قسمت سوم

مجموعه مدیریت ارتباطات-قسمت سوم-ضمیرناخودآگاه اطلاعات را کاملا با جزییات دریافت می کند. آقای مهندس امیرحسین غروی یکتا