مثبت حرف بزنید-دکتر کوروش معدلی

فرا آموزش عنوان این قسمت: عملکرد صحیح مغز (بخش دوم)-مثبت حرف بزنید دکتر کوروش معدلی(بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران)