چطور به اهداف برسیم؟

عملکرد ذهن-قسمت سوم-چطور به اهداف برسیم؟ دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران