اهمیت تصویر سازی و شکر گذاری

عملکرد ذهن-قسمت چهارم -اهمیت شکرگذاری و تصویر سازی برای رسیدن به اهداف دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران