پارازیتهای سر راهتان را بشناسید

عملکرد ذهن-قسمت پنجم -پارازیتهای سر راهتان را بشناسید دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران