هنر/سوال کردن با NLP/ارتباطات

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت پنجاه و دوم عنوان این قسمت: #هنر سوال کردن در ارتباطات دکتر کوروش معدلی #بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران