مصاحبه/دکترکوروش معدلی/معتبرترین مرجع ان ال پی

مصاحبه بادکتر کوروش معدلی در رابطه با اخذ نمایندگی NLPU بالاترین مرجع ان ال پی دنیا