هوش/ هیجان/هوش باان ال پی/دکتر کوروش معدلی/

زندگی دلخواه خود را بسازید قسمت پنجاه و یكم:چطور #هوش هیجانی را بالا ببریم؟ دكتر كوروش معدلی – بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران