نه گفتن/نه گفتن با ان ال پی/دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید قسمت پنجاهم: #چطوربهراحتی «نه» بگوییم؟ دكتر كوروش معدلی – بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران