تلگرام/برنامه/کانال/کانون ان ال پی

مصاحبه با دكتر كوروش معدلی در رابطه با اهمیت سری برنامه های جدید كانال تلگرام كانون ان ال پی ایران وجه تمایز كانال تلگرام كانون از سایر كانالها در چیست؟