ولخرجی/کنترل ولخرجی با NLP/دكتر كوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید قسمت چهل و نهم: كنترل ولخرجی دكتر كوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی استاندارد در ایران