سخنرانی/جمعیت/سخنرانی با NLP/موفقیت

زندگی دلخواه خودرابسازید-قسمت چهل و هفتم عنوان:صحبت کردن درجمع بدون زحمت دکترکوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران