ارزش/احترام/NLP/دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید _ قسمت چهل و ششم عنوان : چگونه مورد احترام قرار بگیریم ؟ دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران