کمک/فن بیان/همکاری/موفقیت/دکتر معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت چهل و چهارم عنوان: یاد بگیریم از دیگران تقاضای کمک کنیم دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران