دومین کارگاه EMDR

برگزاری دومین کارگاه EMDRدر ایران توسط ماکس وسارد بنیانگذار ان ال پی در فرانسه -ریاست انیستیتو آکسده فرانسه و مشاور رئیس جمهور سنگال-و دکتر معدلی-1393