هنر-درآمد-هنر با NLP-دکتر کوروش معدلی-

زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت چهل و سوم عنوان: الزام داشتن یک هنر در زندگی دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران