شانس-تقدیر باNLP-سرنوشت-دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت چهل و دوم عنوان:آیا #شانس وجود دارد یا خیر؟ دکتر #کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران