جذب-جذابیت با ان ال پی-دکتر کوروش معدلی-

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت چهلم عنوان: #تاثیرگذاری #مثبت روی دیگران در زندگی دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران