خودتخریبی ممنوع-دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید قسمت سی و هشتم- عنوان:خودتخریبی ممنوع دكتر كوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران