خوش قول بودن در روابط-دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت سی و هفتم اهمیت به موقع سر قرار حاضر شدن و خوش قول بودن در روابط دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران