داشتن دوستیهای پایدار _دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت سی و سوم عنوان: ویژگی های دوستی پایدار چیست؟بخش دوم دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران