ویژگی های دوستی پایدار -دکترکوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت سی و دوم عنوان: ویژگی های دوستی پایدار چیست؟بخش اول دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی ،هیپنوتیزم اریکسونی،نیوکد و اناگرام در ایران