خوشبختی همینجا و همین لحظه است

زندگی دلخواه خود را بسازید! قسمت سی و یکم: خوشبختی همینجا و همین لحظه است . دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران