به خودمان بیشتر رسیدگی کنیم_دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید! قسمت سی ام: به خودمان بیشتر رسیدگی کنیم. دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران