دکمه ی مکث را فراموش نکنید_دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید! قسمت بیست و هشتم: دکمه ی مکث را فراموش نکنید دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران