ترس ازشکست یا پیروزی-دکترکوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید! قسمت بیست و هفتم: دلایل داشتن احساس ترس از شکست ویاترس از پیروزی. دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران