چگونه از تحقیر شدن خود جلوگیری کنیم

چگونه از تحقیر شدن خود جلوگیری کنیم دکتر کوروش معدلی-بنیانگذار ان ال پی،اناگرام،نیوکد وهیپنوتیزم اریکسونی در ایران