ورزش در زندگی-دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت پنجم نقش ورزش در زندگی دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی ،هیپنوتیزم اریکسونی،اناگرام و نیوکد در ایران