چرا در کارگاه اعتماد به نفس شرکت کنیم؟/دکتر کوروش معدلی

کارگاه اعتماد به نفس با حضور استثنایی خانم نیکول کاتونا Nicole Catona در ایران از همکاران رابرت دیلتز و نویسنده کتاب های مدیریت با NLP موسسه مرز اندیشه نوین (کانون ان.ال.پی ایران)