معرفی خانم نیکول کاتونا/دکتر کوروش معدلی/ اعتماد به نفس

کارگاه اعتماد به نفس با حضور استثنایی خانم نیکول کاتونا Nicole Catona در ایران از همکاران رابرت دیلتز و نویسنده کتاب های مدیریت با NLP موسسه مرز اندیشه نوین (کانون ان.ال.پی ایران)