هدف مندی در زندگی-کانون NLP ایران

اگردرمورد اهدافتان حرف میزنید،اکنون زمان قدم برداشتن است