تصمیم گیری صحیح در زندگی _دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خودرابسازید-قسمت یازدهم :چگونه در زندگی یک تصمیم گیری صحیح داشته باشیم؟ دکتر کوروش معدلی-بنیانگذار ان ال پی ،هیپنوتیزم اریکسونی ،اناگرام ونیوکد در ایران