قدر دشمنانتان را بدانید-دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید-قسمت دهم:قدر دشمنان خود را بدانید دکترکوروش معدلی (بنیانگذار ان ال پی در ایران)