برخورد درست با افراد سمی-دکتر کوروش معدلی

زندگی دلخواه خود را بسازید- قسمت نهم:چگونگی داشتن برخورد مناسب با افراد سمی در زندگی ،افرادیکه با رفتار و گفتارشان سبب آزار و اذیت می شوند و شما می توانید براحتی نحوه ی برخورد