یادگیری صحیح_دکتر کوروش معدلی

توسط یادگیری علمNLP زندگی دلخواه خودرابسازید- دکترکوروش معدلی-(بنیانگذار NLP ، هیپنوتیزم اریکسونی و اناگرام در ایران)- بنیانگذار کانون NLP ایران