ان ال پی/كنگره سالانه /دكتر كوروش معدلی

گنگره سالانه كانون ان.ال.پی ایران(سال88) باحضور دكتر كوروش معدلی و مربیان موسسه مرز اندیشه نوین (كانونNLP ایران)