ان ال پی/كارگاه آموزشی سیمیای زندگی/ رموز تصویرسازی ذهن

كارگاه سیمیای زندگی (شناخت ناهنجاریهای تصویر ذهنی) سیمیا نام باستانی دانش تصویر ذهنی است. مدرس: امیرحسین غروی یكتا موسسه مرز اندیشه نوین (كانون ان.ال.پی ایران)